služby

Provádíme komplexní služby projekčního a architektonického ateliéru včetně grafických návrhů. Provádíme projekční činnost, inženýrskou činnost.

ČINNOST ATELIÉRU

Nabízíme služby spojené s projektováním a architekturou.

 • Projekty pro územní řízení
 • Projekty pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Architektonické studie
 • Architektonické návrhy
 • Vizualizace a animace staveb
 • Design interiérů a exteriérů
 • Inženýrská činnost
 • Stavební a autorský dozor
 • Digitalizace výkresové dokumentace
 • Vyhotovení passportu budov
 • Poradenství při klientských změnách ve výstavbě developerských projektů
 • Rozpočty, oceňování stavebních prací
 • Investiční záměry, studie k investičním záměrům

Projekt je zpracován v digitální podobě v programu CADKON+ Stavební konstrukce, případně zajištěná 3D vizualizace.

PROJEKTY, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme stavby všech velikostí od malých domů až po bytové domy.

 • Zděné stavby
 • Pasivní domy
 • Energeticky úsporné domy
 • Nízkoenergetické domy
 • Inteligentní domy
 • Ekologické domy
 • Větší komplexy domů
 • Bytové domy
 • Rekonstrukce rodinných domů
 • Rekonstrukce bytových domů

 

 

PROJEKČNÍ ČINNOST

Projekty rodinných domů jsou zpracovány do několika dílčích projektů. Každý stupeň projektu má svůj zákonem daný rozsah a účel. Každý stupeň projektové dokumentace je popsán níže, je zde vysvětleno, k čemu slouží a co musí obsahovat. Vždy není potřeba zpracovávat všechny stupně. Ovlivňuje to velikost a složitost stavby, podmínky stavebního řízení na stavebním úřadě.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Rozsah dokumentace dle vyhlášky č.503/2006 Sb.

Zpracovává se pro domy o zastavěné ploše větší než 150 m2

Územní řízení předchází stavebnímu řízení. Cílem územního řízení je rozhodnout, zda objekt, který navrhl architekt, může být v určené lokalitě postaven. Jedná se o posouzení navrhované stavby s územním plánem a napojení stavby na infrastrukturu, jedná se o přípojky k inženýrským sítím (plyn, elektro, kanalizace, vodovod, atd.) a také připojení domu ke komunikaci. Územní plán může také zahrnovat spoustu omezení, záleží na charakteru stavby, tvaru střechy, tvaru domu, její velikosti, použité materiály a barvy.

 

Dokumentace pro územní řízení obsahuje:

 1. A) Úvodní údaje
 2. B) Průvodní zpráva
 3. C) Souhrnná technická zpráva
 4. D) Výkresová část
 5. E) Dokladová část

 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NEBO OHLÁŠENÍ STAVBY

Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

Dokumentace pro stavební slouží pro stavební úřady, aby mohly vydat povolení ke stavbě. Podle vyhlášky má přesně dané dělení a obsah. Zpracování dokumentace musí být detailnější. Musí být čitelné velikosti, rozměry, materiály a účel konstrukcí a technologií tak, aby stavební úřad mohl posoudit, zda je dům navržen podle platných norem a splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Dokumentace není primárně určena pro samotnou výstavbu

K samotné výstavbě slouží dokumentace pro provedení stavby.

V dokumentaci nejsou řešeny technické detaily, neobsahuje ani položkový rozpočet. Podle této dokumentace lze stavět, ale je nutné během výstavby konzultovat se stavební firmou a stavebním dozorem konstrukční detaily a technologie. Rozsah dokumentace odpovídá požadavkům úředníků na stavebním úřadě, aby bylo vydáno stavební povolení.

Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby obsahuje:

 1. A) Průvodní zpráva
 2. B) Souhrnná technická zpráva
 3. C) Situace stavby
 4. D) Dokladová část
 5. E) Zásady organizace výstavby
 6. F) Dokumentace objektů

 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Rozsah dle vyhlášky č.499/2006 Sb.

Tato dokumentace je určena přímo pro výstavbu. Projektant vypracovává všechny detaily stavby. Jedná se náročnější místa, který musí být provedena kvalitně (ukončení izolací, atika, atd.). Výkresy jsou zpracovány ve větším měřítku a obsahují rozsáhlé informace. Součásti dokumentace pro provedení stavby položkový rozpočet neboli výkaz výměr. Rozděluje se na slepý a ostrý. Slepý slouží pro výběrové řízení na stavební firmu jako podklad pro cenovou nabídku a ostrý slouží jako podklad pouze investorovi.

Dokumentace pro provedení stavby obsahuje:

 1. A) Pozemní stavební objekty
 2. B) Inženýrské objekty
 3. C) Provozní soubory
 4. D) Rozpočet stavby

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • Obstarání vstupních podkladů pro umístění stavby
 • Zabezpečení veškerých průzkumů potřebných pro vypracování projektové dokumentace
 • Projednání dokumentace v rámci územního nebo stavebního řízení s dotčenými orgány a osobami
 • Zajištění smluvních vztahů k pozemkům v rámci územního řízení
 • Zajištění územního rozhodnutí nebo stavebního povolení
 • Vyřízení energetického štítku (Od ledna 2009 vznikla dle novely zákona č. 406/2009 Sb. povinnost vlastnit tento průkaz ke každé novostavbě a také k některým druhům rekonstrukcí).
 • Požárně bezpečnostní řešení (Podle legislativy musí každá projektová dokumentace stavby obsahovat požárně bezpečnostní řešení).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST – TECHNICKÝ DOZOR

Technický dozor při provádění stavby je prováděn za účelem dodržení souladu parametrů dokumentace projektu s prováděnou stavbou. Jedná se o autorizovanou osobu, která dělá nezávislou kontrolu na stavbě. Zabezpečí změny ve vydaných povoleních. Spolupracuje při garančních zkouškách a účastní se při zkušebním provozu.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST – AUTORSKÝ DOZOR

Autorský dozor provádí autor architektonického návrhu a projektu. Dohlíží na to, aby stavba probíhala podle projektu a aby byla správně dodržena jednotlivá řešení.

GEODETICKÉ PRÁCE

 • měření výšek geometrickou nivelací

Zajistíme:

 • pořizování výškopisných a polohopisných podkladů pro projekty staveb
 • vytyčování staveb v terénu
 • geodetické sledování postupu stavby
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • měření změn tvaru a rozměrů objektů po jejich dokončení
 • měření a výpočty kubatur
 • budování polohového bodového pole v systému JTSK metodami klasickými
  i pomocí globálního navigačního družicového systému (GNSS)
 • budování výškového bodového pole v systému Bpv

CENÍK

Ceny jednotlivých projektů jsou velice specifické, a proto není možné uvést přesný ceník našich služeb.